Nhờ làm tốt công tác kiểm tra, giám sát nên trong Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra giám sát và thi hành kỷ luật đảng nhiệm kỳ 2015- 2020 ngày 19/5/2020, chi ...