Có nhiều nhân tố để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ giáo viên, thực hiện sâu rộng, triệt để và có hiệu quả việc đổi mới PPDH - KTĐG, trong đó, đổi mới hoạt động ...